תקנון האתר

כללי


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט( כתובת האתר שבבעלותה של  מיני בוקס תל אביב מספר שותפות 558539284 )להלן: " מיני בוקס תל אביב )"האתר מספק מידע אודות מוצרים המיובאים והמשווקים על ידי  מיני בוקס תל אביב( להלן: "המוצרים"( ומאפשר את רכישתם און ליין על פי הכללים המפורטים בתקנון זה. השימוש ו/או הרכישה ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו )להלן: "תנאי השימוש" ואלה חלים, ללא תנאי, על כל לקוח ו/או מבקר באתר )להלן: " הלקוח" או " הלקוחות" ( חזקה על הלקוח כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהלקוח נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם. המוצרים המוצעים לרכישה באתר האינטרנט הינם חדשי ם לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. בכל מקרה שהלקוח סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של  מיני בוקס תל אביב בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 12 להלן. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות הלקוח, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.  מיני בוקס תל אביב רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את הלקוחות לכל דבר ועניין. הלקוח מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי מיני בוקס תל אביב.2 


אחריות ותחזוקה 


בעת רכישת מוצרים מעץ, הריני מאשר כי ידוע לי שעץ הנו חומר טבעי הדורש טיפול לפחות 3 פעמים בשנה בשמן המומלץ ונמכר ע“י  מיני בוקס תל אביב בלבד. בעת רכישת מוצרים מברזל, הריני מאשר כי ידוע לי שברזל הינו חומר טבעי אשר מחליד. אין אחריות על חלודה במוצר / חלקי מוצר העשויים ברזל. בעת רכישת מוצרים מרופדים, אין אחריות על ריפודים בגין דהייה, עובש ושחיקה. בעת רכישת מוצרים משיש, אבן ובטון, הריני מאשר כי ידוע לי שחומרים אלה הנם חומרים טבעיים העלולים לקבל כתמים ופגמים קלים ומצריכים טיפול תקופתי.ג 


השימוש והרישום לאתר


 השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה למטרת שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שה וא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן וכן לשם רכישת מוצרים באתר נדרשים ליידע את הוריהם ו/א ו את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, לרבות רכישת מוצרים במסגרת השימוש באתר.ב 


ביצוע רכישות באופן מקוון 


מכירת המוצרים הינה מכירה מקוונת. במחיר כפי שיעודכן מעת לעת. למען הסר ספק, מיני בוקס תל אביב  תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות באתר את מגוון המוצרים ומחיריהם. הלקוח יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באתר, ויבחר את הכמות הרצויה על ידו. מגוון המוצרים ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של . מיני בוקס תל אביב ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל לקוח אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. הלקוח ימסור פרטים אישיים הנחוצים ל מיני בוקס תל אביב לצורך חיוב כרטיס האשראי שלו, לצורך ההתקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו )להלן: "הפרטים האישיים"( הלקוח מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים,  מיני בוקס תל אביב לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל מיני בוקס תל אביב בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל“ז,1977- ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ“ח.1968- הלקוח מצהיר כי הוא יודע כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה ולצורך התקשרות עתידית של  מיני בוקס תל אביב עם הלקוח.  מיני בוקס תל אביב תבדוק את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח עם חברת האשראי המתאימה )להלן: "חברת האשראי"( יוב הר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר ש מיני בוקס תל אביב תקבל את אישורה של חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי,  מיני בוקס תל אביב תיידע את הלקוח על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה. הזמנת הלקוח תתקבל בתנאים הבאים: ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הלקוח כאמור לעיל. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי החברה/שותפות. המען בו יש לספק את המוצר/ים נמצא במפת החלוקה של החברה/שותפות. הלקוח בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט שאת פרטיו מסר במהלך תהליך הרכישה. מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל ממועד אישור העסקה.ב 


משלוח ואספקה


  מיני בוקס תל אביב תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן.  מיני בוקס תל אביב מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה )לרבות בגין ההובלה( ולכתובת אשר ציין הלקוח. התשלום עבור המשלוח, יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום באמצעותו נרכשו המוצרים באתר. פריטים המצריכים שימוש במנוף – עלות נוספת החל מ- 350 ₪ בהתאם לקומה הרצויה )התשלום הנו ישירות למנופאי(. מועד אספקת המוצרים הוא כ4- ימי עסקים לפריטים קטנים. פריטים קטנים הנם פריטים בגודל אריזה עד 40 40X40Xס“מ ו/או עד 5 ק“ג. וכ7- ימים לפריטים גדולים. לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי.  מיני בוקס תל אביב תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי הלקוח. איסוף עצמי של מוצרים אשר נקנו באתר, מהסניף שצויין על ידי הלקוח בעת ההזמנה, הוא עד 4 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שצויין בפרטי המוצר. )בעת סגר לא יתאפשר איסוף עצמי מהסניפים( הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.  מיני בוקס תל אביב לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי -אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של  מיני בוקס תל אביב לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.ב 


מבצעים


על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו המוצרים במסגרת מכירה מיוחדת (להלן: "מבצע"). כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המ בצע או עד לגמרי המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.  מיני בוקס תל אביב שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.ב


ביטול עסקה והחזרת מוצרים 


הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א – 1981 והתקנות מכוחו. לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות .למייל support@miniboxtlv.com פניה או 050-5550963 מיני בוקס תל אביב  של יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר ל מיני בוקס תל אביב . כלי בית ניתן להשיב לכל אחת מחנויות  מיני בוקס תל אביב על ידי הלקוח. פריט ריהוט, יהיה כפוף להשבת המוצר למרכז הלוגיסטי של חברת  מיני בוקס תל אביב בהתאם למקום הימצאו באותה עת. או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של  מיני בוקס תל אביב, על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין. יובהר כי, בהתאם לכל דין,  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ,₪ הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין. הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה ברשת  מיני בוקס תל אביב ו/או באתר האינטרנט תוך 30 ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי  מיני בוקס תל אביב ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף 5.3 לעיל במסגרת 30 הימים כאמור. הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי  מיני בוקס תל אביב תתבצע בהתאם להוראות 5.2-5.4 דלעיל ובשינויים המתחייבים. למען הסר ספק, יובהר כי שווי המוצר כמפורט בסעיף 5.6 יהא זהה לסכום ששולם בגינו על ידי הלקוח בפועל. בכל מקרה אשר בו, מחמת ”כוח עליון“ ו/או כל אירוע שאינו בשליטת  מיני בוקס תל אביב ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של  מיני בוקס תל אביב באופן מלא או חלקי, תהא  מיני בוקס תל אביב רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקו ל דעתה הבלעדי. בסעיף זה ”כוח עליון“ משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי הלקוח ו/או צד של ישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או  מיני בוקס תל אביב.ב 


פעילות האתר


 המידע המצוי באתר ניתן כמות שהוא (Is As) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.  מיני בוקס תל אביב עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור,  מיני בוקס תל אביב אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.ב 


מסירת פרטים על ידי הלקוח ומדיניות הגנת הפרטיות


 מיני בוקס תל אביב מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע ש מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של  מיני בוקס תל אביב אף תורה ותנחה את הלקוחות באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר. הלקוח מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנ דרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי  מיני בוקס תל אביב בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא“ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי ש מיני בוקס תל אביב מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים ש מיני בוקס תל אביב מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של  מיני בוקס תל אביב.  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד את הפרטים האישיים, אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי הלקוח, מרצונו החופשי כאמור לעיל. פרטי הלקוחות שי גיעו למאגר המידע של  מיני בוקס תל אביב י ישארו במאגר שלה בלבד ולא יועברו לצד ג'. ככל שלקוח אינו מעוני ין לקבל הודעות מטעם  מיני בוקס תל אביב הלקוח יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל הלקוח לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא“ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין.  מיני בוקס תל אביב נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי הלקוח. למרות האמור,  מיני בוקס תל אביב לא תהא האחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי הלקוח לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתרCookies– כאשר לקוח באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי הלקוח, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע “Cookies “.“(עוגיות“( הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי הלקוח. תפקידן העיקרי של ה ,Cookies -בין היתר, לסייע ללקוחים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה Cookies-מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה Cookies-או לקבל התרעה לפני ש Cookie -מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.ב 


קניין רוחני 


כל זכויות הקניין הרוחני של  מיני בוקס תל אביב לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של  מיני בוקס תל אביב. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר )לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה( בלא קבלת רשותה המפורשת של  מיני בוקס תל אביב מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame (גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו )”קישור עומק“(, אלא לעמוד הבית בלבד.ב


שונות


  מיני בוקס תל אביב ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.  מיני בוקס תל אביב לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן  מיני בוקס תל אביב אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל. ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את  מיני בוקס תל אביב. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות וללקוח לא תהא כל טענה בשל כך. רישומיה הממוחשבים של  מיני בוקס תל אביב בקשר עם ביצוע פעולות על ידי הלקוחות באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.ב


יצירת קשר


 לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה/שותפות בטלפון שמספרו .050-5550963 כתובת החברה/שותפות: התערוכה ,3 תל אביב. או עמוד צרו קשר. הביקור באתר, על תכניו והשירותים המוצעים בו, הינו בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים להלן. הביקור באתר והמשך הגלישה בו ייחשבו להסכמה לתנאים אלה. באתר מתפרסם מידע. אין בפרסום המידע באתר משום המלצה או חוות דעת והמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. כל החלטה בדבר התאמת המידע לצורכי המבקר ו/או כל שימוש במידע ייעשו באחריות המבקר בלבד . בעלי האתר לא ישאו באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר. בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למבקר או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מהביקור באתר ו/או משימוש בשירות או במידע המוצגים בו. הביקור באתר הנו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק או להשתמש בתכנים מתוך האתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.ב