Return & Exchange

ביטול עסקה והחזרת מוצרים 

 

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א – 1981 והתקנות מכוחו. לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות .למייל support@miniboxtlv.com פניה או 050-5550963 מיני בוקס תל אביב  של יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר ל מיני בוקס תל אביב . כלי בית ניתן להשיב לכל אחת מחנויות  מיני בוקס תל אביב על ידי הלקוח. פריט ריהוט, יהיה כפוף להשבת המוצר למרכז הלוגיסטי של חברת  מיני בוקס תל אביב בהתאם למקום הימצאו באותה עת. או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של  מיני בוקס תל אביב, על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין. יובהר כי, בהתאם לכל דין,  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ,₪ הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין. הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה ברשת  מיני בוקס תל אביב ו/או באתר האינטרנט תוך 30 ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי  מיני בוקס תל אביב ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף 5.3 לעיל במסגרת 30 הימים כאמור. הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי  מיני בוקס תל אביב תתבצע בהתאם להוראות 5.2-5.4 דלעיל ובשינויים המתחייבים. למען הסר ספק, יובהר כי שווי המוצר כמפורט בסעיף 5.6 יהא זהה לסכום ששולם בגינו על ידי הלקוח בפועל. בכל מקרה אשר בו, מחמת ”כוח עליון“ ו/או כל אירוע שאינו בשליטת  מיני בוקס תל אביב ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של  מיני בוקס תל אביב באופן מלא או חלקי, תהא  מיני בוקס תל אביב רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקו ל דעתה הבלעדי. בסעיף זה ”כוח עליון“ משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  מיני בוקס תל אביב תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי הלקוח ו/או צד של ישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או  מיני בוקס תל אביב.ב